അർബുദ സാധ്യതാ നിർണ്ണയ കേമ്പ്

2015-09-28-cancer detection camp

വേളം പൊതുജന വായനശാല, മലബാർ കാൻസർ സെന്റർ തലശ്ശേരിയുടെ സഹകരണത്തോടെ
അർബുദ സാധ്യതാ നിർണ്ണയ കേമ്പ്സം ഘടിപ്പിക്കുന്നു.
(വായ, സ്തനം, ഗർഭാശയം, പൊതുവായ അർബുദ സാധ്യതാ നിർണ്ണയം).

Read more