ടി.സി.നാരായണൻ നമ്പ്യാർ | T.C.Narayanan Nambiar

1963.12.16-T.C.Narayanan-Nambiar-MLA

1963-December-16

December 16, 1963