എ.കെ.ജി. | AKG

June 29, 1976

1976.06.29-AKG

 

1976-June-29 (അടിയന്തിരാവസ്ഥ കാലത്ത് )

One comment

  • നന്നായിട്ടുണ്ട്. ചരി(തം പിൻതലമുറ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.