യു. കുഞ്ഞാന്‍കുട്ടി നായര്‍ അനുസ്മരണവും, നല്ല വായനക്കാര്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ്‌ വിതരണം

യു. കുഞ്ഞാന്‍കുട്ടി നായര്‍ അനുസ്മരണവും, നല്ല വായനക്കാര്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ്‌ വിതരണവും. ആഗുസ്റ്റ് 18. ശ്രീ.എം.വി. ജയരാജന്‍ ശ്രീ. എം.സി. ശ്രീധരന്‍ ശ്രീ. ടി. കെ. ഹരീന്ദ്രന്‍.              

Read more

ഏറ്റവും നല്ല വായനക്കാർക്കുള്ള യു.കുഞ്ഞാൻകുട്ടി നായർ സ്മാരക കേഷ് അവാർഡ്

ഏറ്റവും നല്ല വായനക്കാർക്കുള്ള യു.കുഞ്ഞാൻകുട്ടി നായർ സ്മാരക കേഷ് അവാർഡിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Read more