വനിതാവേദി യോഗപരിശീലനം ഉത്ഘാടനം

വനിതാവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനിതകൾക്കായി ഒരുക്കിയ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഉത്ഘാടനം… ◆ പരിശീലകർ: ഡോ:കെ. രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ, കെ.നിധീഷ്… ● സ്വാഗതം: കെ.ഉഷ (വനിത ലൈബ്രേറിയൻ) ● അധ്യക്ഷ: ഷീന പി.കെ. (കണ് വീനർ, വനിതാവേദി) ● ഉത്ഘാടനം: രാധിക കെ. (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, മയ്യിൽ പഞ്ചായത്ത്) ● നന്ദി: കെ. നിഷ (ലൈബ്രേറിയൻ) വനിതാവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനിതകൾക്കായി ഒരുക്കിയ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഉത്ഘാടനം…◆ പരിശീലകർ: ഡോ:കെ. രാജഗോപാലൻ… Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Sunday, January 21, 2018  

Read more