ദേശീയ സെമിനാർ | 2015 March 7, 8

 കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിൽ ജില്ലാ ലൈബ്രറി ഇ.എം.എസ് ചരിത്ര കോർണർ ദേശീയ സെമിനാർ വായന, സംസ്കാരം – മാറുന്ന ലോകം 2015 മാർച്ച്‌ 7, 8 കണ്ണൂരിൽ നവനീതം ഓഡിട്ടോറിയം  National Seminar on Reading, Culture – Changing World 2015 March 7, 8 Navaneetham Auditorium, Kannur Organized by KANNUR DISTRICT LIBRARY COUNCIL (A District level functionary of Kerala State Library Council, Govt. of Kerala) CIVIL STATION P. O, […]

Read more