ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയും സാങ്കേതികവൽക്കരണവും- ദേശീയ ശില്പശാല

ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയും സാങ്കേതികവൽക്കരണവും- ദേശീയ ശില്പശാല: 2016 ജനുവരി 7 & 8 ചിന്മയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി… National Workshop on Building an Institutional Repository using “DSpace” – 2016 January 7 & 8. To register: https://www.chintech.ac.in/dspaceworkshop/  

Read more