മാലിന്യങ്ങൾ തീയിടുമ്പോൾ

പാഴ്‌വസ്തുക്കൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അവശേഷിക്കുന്ന ഖരമാലിന്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കുറയുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. പക്ഷേ മലിനീകരണം പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

Read more