മയ്യിലിലെ കർഷകർ വിജ്ഞാന വിപ്ലവത്തിലേക്ക്

മയ്യിലിലെ കർഷകർ വിജ്ഞാന വിപ്ലവത്തിലേക്ക്… മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്പതിരണ്ടോളം വായനശാലകളിലെ വീഡിയോ കോണ്ഫറൻസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ കർഷകരും, ജനപ്രതിനിധികളും, ശാസ്ത്രജ്ഞരും, കാർഷിക വിദഗ്ധരും പങ്കെടുത്തു… #Mayyil #Agriculture #Conference #Taliparamba #JamesMathewMLA   മയ്യിലിലെ കർഷകർ വിജ്ഞാന വിപ്ലവത്തിലേക്ക്…മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്പതിരണ്ടോളം വായനശാലകളിലെ വീഡിയോ കോണ്ഫറൻസ്… Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Sunday, January 21, 2018

Read more