ലോക മാതൃഭാഷ ദിനം – ഫെബ്രുവരി 21

ഫെബ്രുവരി 21 – ലോക മാതൃഭാഷ ദിനം… മാതൃഭാഷയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ള ഭാഷയെയും സംസ്‌കാരത്തെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത. The theme of the 2016 International Mother Language Day is  “Quality education, language(s) of instruction and learning outcomes.”    

Read more