ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാൾ 2018

ബിഗ്‌ സ്ക്രീനിന്‍ മെഗാ പ്രവചന മത്സരം   > കൂപ്പണുകൾ വായനശാലയിൽ നിന്ന് ജൂൺ 14 മുതൽ ലഭിക്കും > കൂപ്പണുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ 28 > പ്രവാസികൾക്ക് ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം (ലിങ്ക് https://goo.gl/forms/etoVaSEN3bkFgg7p2)   > ഒരാൾക്ക് ഒരു കൂപ്പൺ മാ ത്രം   ദിവസേന – പ്രവചന മത്സരം പ്രവചന മത്സരം – ദിവസേന whatsapp ഗ്രൂപ്പിൽ ● ക്വാർട്ടർ വരെ ഒരു പ്രവചനം എങ്കിലും നടത്തിയവരെ മാത്രമേ അതിന് ശേഷമുള്ള മത്സരത്തിന് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ… ● ക്വാർട്ടറിന് ശേഷം […]

Read more