മയ്യിൽ ടൌണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ

മയ്യിൽ ടൌണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ വേളത്തെ വയലുകളിലെ കൃഷി ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കുന്നു… മാലിന്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കൂ…

Read more

ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയും സാങ്കേതികവൽക്കരണവും- ദേശീയ ശില്പശാല

ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയും സാങ്കേതികവൽക്കരണവും- ദേശീയ ശില്പശാല: 2016 ജനുവരി 7 & 8 ചിന്മയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി… National Workshop on Building an Institutional Repository using “DSpace” – 2016 January 7 & 8. To register: https://www.chintech.ac.in/dspaceworkshop/  

Read more

സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം

സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിൽ സംസ്ഥാന അവാർഡ് വിതരണം. സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം. 2015 മാർച്ച് 10 ന് (ചൊവ്വ) വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക്. വേളം പൊതുജന വായനശാലയിൽ…

Read more