മയ്യില്‍ ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ കെട്ടിടം

മയ്യില്‍ ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ – ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി കോമ്പ്ലക്സ് ഉത്ഘാടനം: ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍ (ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി)

Read more

പ്രശസ്ത വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുമോദനം

യു. കുഞ്ഞാന്‍കുട്ടി നായര്‍ അനുസ്മരണവും, നല്ല വായനക്കാര്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ്‌ വിതരണവും. പ്രശസ്ത വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുമോദനം.

Read more

യു. കുഞ്ഞാന്‍കുട്ടി നായര്‍ അനുസ്മരണവും, നല്ല വായനക്കാര്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ്‌ വിതരണം

യു. കുഞ്ഞാന്‍കുട്ടി നായര്‍ അനുസ്മരണവും, നല്ല വായനക്കാര്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ്‌ വിതരണവും. ആഗുസ്റ്റ് 18. ശ്രീ.എം.വി. ജയരാജന്‍ ശ്രീ. എം.സി. ശ്രീധരന്‍ ശ്രീ. ടി. കെ. ഹരീന്ദ്രന്‍.              

Read more
1 2 3