ജല ദിനം

  മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ ക്വിസ് മത്സരം… മാർച്ച് 26 (തിങ്കളാഴ്ച്ച) രാത്രി 7 മണിക്ക്. സൗമ്യ ആർ. പ്രസാദ് നയിക്കുന്നു… മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ ക്വിസ് മത്സരം…മാർച്ച് 26 (തിങ്കളാഴ്ച്ച) രാത്രി 7 മണിക്ക്. സൗമ്യ ആർ. പ്രസാദ് നയിക്കുന്നു…ഏവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു….#ജലദിനം #ക്വിസ് #വായനവീട്‌ #ഗ്രന്ഥശാല Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Sunday, March 25, 2018   മാർച്ച് 26 (തിങ്കളാഴ്ച്ച) നടന്നമണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ ക്വിസ് മത്സരം…ചിത്രങ്ങള്‍… Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Tuesday, March […]

Read more