കലാസമിതി

Kalasamithi

യുവജന കലാസമിതി

വായനശാലയോടനുബന്ധിച്ച് നവീന കലാസമിതിയെന്ന പേരിൽ തുടങ്ങി 1960 മുതൽ വേളം യുവജന കലാസമിതി എന്നാ പേരിൽ കലാവിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സംഗീത നാടക അക്കാഡമി, ഫോക് ലോർ അക്കാഡമി എന്നിവയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍:

  • കലാപരിശീലനം,
  • കോല്‍ക്കളി പരിശീലനം,
  • നാടകാവതരണം,
  • കുടുംബശ്രീ ഫെസ്റ്റ്,
  • ഫിലിം ക്ലബ്,
  • ഫോക് ലോർ ക്ലബ്.

 

(((ഈ പേജ് ഇനിയും പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.