ദേശീയ യുവജന ദിനാചരണം, അനുമോദനം

ദേശീയ യുവജന ദിനാചരണം, ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണൻ മാണിക്കോത്ത്, മാസ്റ്റർ അഭിനന്ദ് ടി.വി എന്നിവർക്കുള്ള ആദരം…

2018 ജനുവരി 12

2018-01-12-Yuvajana-dinam (1)

2018-01-12-Yuvajana-dinam (2)

2018-01-12-Yuvajana-dinam (9)

 

2018-01-12-Yuvajana-dinam (5)

2018-01-12-Yuvajana-dinam (6)

2018-01-12-Yuvajana-dinam (7)

 

2018-01-12-Yuvajana-dinam (3)

2018-01-12-Yuvajana-dinam (10)

2018-01-12-Yuvajana-dinam (8)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.