ഊർജ്ജ കിരൺ – ഊർജ സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണം

ഊർജ്ജ കിരൺ…ഊർജ സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ പരിപാടി…ജനുവരി 25ന് 2:30ന് വായനശാലയിൽ…ഏവർക്കും സ്വാഗതം…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Tuesday, January 23, 2018

 

ഊർജ്ജ കിരൺ…ഊർജ സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ പരിപാടി…ജനുവരി 25ന് 2:30ന് വായനശാലയിൽ നടന്നു… ചിത്രങ്ങൾ…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Thursday, January 25, 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.