എസ്.എസ്.എൽ.സി- ഗണിതശാസ്ത്രം തീവ്രപരിശീലനം

കളാസ്സുകൾ നയിച്ച ശ്രീ.വിനോദ് മാഷിനും ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണൻ മാഷിനും ഒരുപാട് നന്ദി.

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഗണിതശാസ്ത്രം തീവ്രപരിശീലനം ഇന്നലെ…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Monday, March 19, 2018

ഗണിതശാസ്ത്രം തീവ്രപരിശീലനം തുടങ്ങി…ഇന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ മാഷ് ക്ലാസ് എടുത്തു….

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Friday, March 16, 2018

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.