മയ്യിലിലെ കർഷകർ വിജ്ഞാന വിപ്ലവത്തിലേക്ക്

മയ്യിലിലെ കർഷകർ വിജ്ഞാന വിപ്ലവത്തിലേക്ക്…

മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്പതിരണ്ടോളം വായനശാലകളിലെ വീഡിയോ കോണ്ഫറൻസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ കർഷകരും, ജനപ്രതിനിധികളും, ശാസ്ത്രജ്ഞരും, കാർഷിക വിദഗ്ധരും പങ്കെടുത്തു…

#Mayyil #Agriculture #Conference #Taliparamba #JamesMathewMLA

 

മയ്യിലിലെ കർഷകർ വിജ്ഞാന വിപ്ലവത്തിലേക്ക്…മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്പതിരണ്ടോളം വായനശാലകളിലെ വീഡിയോ കോണ്ഫറൻസ്…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Sunday, January 21, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.