ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം – പ്രഭാഷണം

ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം – പ്രഭാഷണം.
2018 ഫെബ്രുവരി 21 (ബുധനാഴ്ച്ച) വൈകുന്നേരം 7 മണി
പ്രഭാഷകൻ: ശ്രീ. രാധാകൃഷ്‌ണൻ മാണിക്കോത്ത്…

#മാതൃഭാഷാദിനം #പ്രഭാഷണം

 

ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം – പ്രഭാഷണം.2018 ഫെബ്രുവരി 21 (ബുധനാഴ്ച്ച) വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക്. പ്രഭാഷകൻ: ശ്രീ. രാധാകൃഷ്‌ണൻ മാണിക്കോത്ത്…ഏവർക്കും സ്വാഗതം…#മാതൃഭാഷാദിനം #പ്രഭാഷണം

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Monday, February 19, 2018

 

 

ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം. പ്രഭാഷണം…ഫെബ്രുവരി 21.

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Wednesday, February 21, 2018

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.