ഗ്രന്ഥശാല സംഗമം

എ+ പ്രഖ്യാപനവും ഗ്രന്ഥശാല സംഗമവും

2018-03-29-A_plus_meet (3)

2018-03-29-A_plus_meet (2)

Album:

https://www.facebook.com/vayanasala/posts/1629339700484830

 

A+ പ്രഖ്യാപനവും ഗ്രന്ഥശാല സംഗമവും….ചിത്രങ്ങൾ….#ഗ്രന്ഥശാലസംഗമം #വായനശാല #കണ്ണൂർ #മയ്യിൽ

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Thursday, March 29, 2018

A+ പ്രഖ്യാപനവും ഗ്രന്ഥശാല സംഗമവും.കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ A+ ലൈബ്രറികളും (16)…മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Wednesday, March 28, 2018

 

 

 

മാർച്ച് 29 വ്യാഴം രാവിലെ 9.30 മുതൽ…A+ പ്രഖ്യാപനവും ഗ്രന്ഥശാല സംഗമവും.കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ A+ ലൈബ്രറികളും…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Monday, March 26, 2018

2018-03-29-A_plus_meet (4)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.