പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ

പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ…
*ശ്രീ.കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിനെതിരായ അക്രമം*
2018 ഫെബ്രുവരി 11ന് (ഞായര്‍) രാത്രി 7 മണിക്ക് വായനശാലയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു….

പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ…*ശ്രീ.കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിനെതിരായ അക്രമം*2018 ഫെബ്രുവരി 11ന് (ഞായര്‍) രാത്രി 7 മണിക്ക് വായനശാലയില്‍…പങ്കെടുക്കുക…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Thursday, February 8, 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.