ജല ദിനം

 

മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ ക്വിസ് മത്സരം…
മാർച്ച് 26 (തിങ്കളാഴ്ച്ച) രാത്രി 7 മണിക്ക്.
സൗമ്യ ആർ. പ്രസാദ് നയിക്കുന്നു…

മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ ക്വിസ് മത്സരം…മാർച്ച് 26 (തിങ്കളാഴ്ച്ച) രാത്രി 7 മണിക്ക്. സൗമ്യ ആർ. പ്രസാദ് നയിക്കുന്നു…ഏവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു….#ജലദിനം #ക്വിസ് #വായനവീട്‌ #ഗ്രന്ഥശാല

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Sunday, March 25, 2018

 

മാർച്ച് 26 (തിങ്കളാഴ്ച്ച) നടന്നമണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ ക്വിസ് മത്സരം…ചിത്രങ്ങള്‍…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Tuesday, March 27, 2018

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.