പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ്

പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ്

ഈ ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് വേളം വയലിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Thursday, February 8, 2018

പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ്… മയ്യിൽ > വേളം പൊതുജന വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് വേളം…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Sunday, February 11, 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.