വേളം നാടകോത്സവം 2018

വേളം നാടകോത്സവം 2018 | ഡിസംബര്‍ 1 മുതല്‍ 5 വരെ…

ഡിസംബർ ഒന്ന്:

അക്ഷരങ്ങൾ (കൊല്ലം ആവിഷ്കാര)

ഡിസംബർ രണ്ട്:

കപടലോകത്തെ ശരികൾ (അമ്പലപ്പുഴ സാരഥി)

ഡിസംബർ മൂന്ന്:

വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ (അമ്പലപ്പുഴ അക്ഷര ജ്വാല)

ഡിസംബർ നാല്:

ജീവിതത്തിന് ഒരു ആമുഖം (ആറ്റിങ്ങൽ ശ്രീധന്യ)

ഡിസംബർ അഞ്ച്:

കുരുത്തി (തിരുവനന്തപുരം അക്ഷര)

2018-12-01_poster_promotion_004

2018-12-VELAM_Dramafest

Velam2018_Dec1a

Velam2018_Dec2a

Velam2018_Dec3a

Velam2018_Dec4a

Velam2018_Dec5a

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.