കെ.ആർ.മീരയുടെ ആരാച്ചാർ

കെ.ആർ.മീരയുടെ ആരാച്ചാർ – HANG WOMAN
ആസ്വാദനം – ശ്രീമതി കെ.വി.യശോദ ടീച്ചർ…
ഫെബ്രുവരി 17 (ശനിയാഴ്ച്ച) രാത്രി 7 മണിക്ക്…

2018-02-17-Pusthakam-Arachar (1)

2018-02-17-Pusthakam-Arachar (2)

2018-02-17-Pusthakam-Arachar (3)

 

കെ.ആർ.മീരയുടെ ആരാച്ചാർ – HANG WOMAN…ആസ്വാദനം – ശ്രീമതി കെ.വി.യശോദ ടീച്ചർ…ഫെബ്രുവരി 17 (ശനിയാഴ്ച്ച) രാത്രി 7 മണിക്ക്…ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Wednesday, February 14, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.