ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം – പ്രഭാഷണം

ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം – പ്രഭാഷണം. 2018 ഫെബ്രുവരി 21 (ബുധനാഴ്ച്ച) വൈകുന്നേരം 7 മണി പ്രഭാഷകൻ: ശ്രീ. രാധാകൃഷ്‌ണൻ മാണിക്കോത്ത്… #മാതൃഭാഷാദിനം #പ്രഭാഷണം   ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം – പ്രഭാഷണം.2018 ഫെബ്രുവരി 21 (ബുധനാഴ്ച്ച) വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക്. പ്രഭാഷകൻ: ശ്രീ. രാധാകൃഷ്‌ണൻ മാണിക്കോത്ത്…ഏവർക്കും സ്വാഗതം…#മാതൃഭാഷാദിനം #പ്രഭാഷണം Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Monday, February 19, 2018     ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം. പ്രഭാഷണം…ഫെബ്രുവരി 21. Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Wednesday, February 21, 2018 […]

Read more

കെ.ആർ.മീരയുടെ ആരാച്ചാർ

കെ.ആർ.മീരയുടെ ആരാച്ചാർ – HANG WOMAN… ആസ്വാദനം – ശ്രീമതി കെ.വി.യശോദ ടീച്ചർ… ഫെബ്രുവരി 17 (ശനിയാഴ്ച്ച) രാത്രി 7 മണിക്ക്…   കെ.ആർ.മീരയുടെ ആരാച്ചാർ – HANG WOMAN…ആസ്വാദനം – ശ്രീമതി കെ.വി.യശോദ ടീച്ചർ…ഫെബ്രുവരി 17 (ശനിയാഴ്ച്ച) രാത്രി 7 മണിക്ക്…ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു… Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Wednesday, February 14, 2018

Read more

പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ

പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ… *ശ്രീ.കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിനെതിരായ അക്രമം* 2018 ഫെബ്രുവരി 11ന് (ഞായര്‍) രാത്രി 7 മണിക്ക് വായനശാലയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു…. പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ…*ശ്രീ.കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിനെതിരായ അക്രമം*2018 ഫെബ്രുവരി 11ന് (ഞായര്‍) രാത്രി 7 മണിക്ക് വായനശാലയില്‍…പങ്കെടുക്കുക… Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Thursday, February 8, 2018  

Read more

പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ്

പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് ഈ ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് വേളം വയലിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു… Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Thursday, February 8, 2018 പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ്… മയ്യിൽ > വേളം പൊതുജന വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് വേളം… Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Sunday, February 11, 2018  

Read more