യുവജനസംഗമം

★ ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തമാണ് യവ്വനം ★

യുവജനസംഗമം: ജനുവരി 14 ശനിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക്.

ഉത്‌ഘാടനം: ശ്രീ. ബിജു കണ്ടക്കൈ.

യുവജന സംഗമം ശ്രീ. ബിജു കണ്ടക്കൈ
2016 ജനുവരി 14 യുവജന സംഗമം
2016 ജനുവരി 14 യുവജന സംഗമം
2016 ജനുവരി 14 യുവജന സംഗമം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.