വനിതാസംഗമം 2017

​● വനിതാസംഗമം ●

2017 ഫെബ്രുവരി 9 (വ്യാഴം)

വൈകുന്നേരം 3:30ന് വായനശാലയി

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക:

◆ തുന്നൽ പരിശീലനം.

◆ കുട നിർമ്മാണം.

◆ എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ് നിർമ്മാണം.

വനിതാ സംഗമം. 2017 February 9.

IMG-20170209-WA0071
IMG-20170209-WA0069
IMG-20170209-WA0067
IMG-20170209-WA0065
IMG-20170209-WA0063
IMG-20170209-WA0061
IMG-20170209-WA0059

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.