വിമുക്തി-ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്

വിമുക്തി-ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്

വി. വി. ഷാജി

2017-09-16-Vimukthi-class (1)

2017-09-16-Vimukthi-class-news

2017-09-16-Vimukthi-class (12)

2017-09-16-Vimukthi-class (13)

2017-09-16-Vimukthi-class (15)

2017-09-16-Vimukthi-class (3)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.