ഒണോത്സവം 2017, സെപ്തംബര്‍ 1 മുതല്‍ 4 വരെ

വിവിധ പരിപാടികള്‍… സെപ്തംബര്‍ 1 മുതല്‍ 4 വരെ…

https://www.flickr.com/gp/velam/7s744C

 

2017-09-01-Onam

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (1)

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (5)

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (8)

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (11)

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (14)


സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര

 

നീന്തല്‍

കബഡി

കമ്പവലി


കാവ്യമലയാളത്തില്‍ നിന്ന് പത്ത് ഓണക്കവിതകള്‍…

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (3)

 

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (4)

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (6)

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (7)

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (9)

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (10)

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (12)

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (13)

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (15)

Velam_Pothujana_Vayanasala_Onam2017 (16)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.