മിനി തീയേറ്റർ – സഹായങ്ങൾ കൈമാറ്റം

മിനി തീയേറ്ററിന് ആവശ്യമായ പ്രൊജക്ടർ, സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുതന്ന യു.എ.ഇ വേളം കൂട്ടായ്മ, അവരുടെ സഹായം വായനശാലക്ക് കൈമാറുന്നു.

വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും, വിനോദത്തിന്റെയും പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് മിഴിതുറന്ന് മിനി തീയേറ്റർ. നാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ തുടക്കത്തിന് വിത്തുപാകിയ, നിർലോഭം സഹായവുമായി വന്ന സേവന സ്വയംസഹായസംഘം, മൈത്രി സ്വയംസഹായസംഘം, യു.എ.ഇ വേളം കൂട്ടായ്മ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

2017-04-08-MiniTheatre-Donation

2017-04-08-MiniTheatre-Donation-all

2017-04-06-VPV-NRI-VELAM (2)

2017-04-06-VPV-NRI-VELAM (3)

2017-04-06-VPV-NRI-VELAM (5)

2017-04-06-VPV-NRI-VELAM (6)

 

2017-02-13_Donation_Mythri_velam5 - Copy

2017-02-13_Donation_Mythri (3)

2017-02-13_Donation_Mythri (2)

2017-02-13_Donation_Mythri (1)

 

sevana-donations4 - Copy

2017-02-07-Sevana (3)

https://velam.in/wp-admin/post-new.php

2017-02-07-Sevana (2)

2017-02-07-Sevana (1)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.