ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ കേമ്പ്

ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ കേമ്പും പ്രതിരോധ മരുന്ന് വിതരണവും…

 

ക്ലാസ് 1: (ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, കല്യാശ്ശേരി)

ക്ലാസ് 2: ഡോ: സുധീര്‍ ഇ.വി. (ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, കണ്ടക്കൈ)

 

2017-06-29-Medical-camp

2017-06-29-Medical-camp 1

2017-06-27-ayurveda-medical-camp

2017-06-29-Medical-camp (14)

2017-06-29-Medical-camp (5)

2017-06-29-Medical-camp (12)

2017-06-29-Medical-camp (10)

 

2017-06-29-Medical-camp (1)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.