മയ്യിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – കൃഷിവകുപ്പ് -കൊയ്ത്തുത്സവം

മയ്യിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – കൃഷിവകുപ്പ്.
കൊയ്ത്തുത്സവം – ഒക്ടോബർ 30ന്.

 

2017-09-30-koythuthsavam (2)

2017-09-30-koythuthsavam (1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.