പൂവിനോട് (കവിത) കെ. കെ. മനോഹരന്‍

പൂവിനോട് (കെ. കെ. മനോഹരന്‍, വേളം, മയ്യില്‍)

2017-07-27-Kavitha-KK-Manoharan

കവിത | (മനോഹരൻ കെ. കെ, മയ്യിൽ.)

“പൂവിനോട്”…

ഇത്രവേഗത്തില്‍

പൊഴിയുവാനാണെങ്കില്‍

എന്തിനീ വല്ലിയില്‍

പൂത്തു നീ പൂവേ…

മൊട്ടായിരുന്നപ്പോള്‍

വിരിയാന്‍ കൊതിച്ച നീ,

പൂവായ് വിരിഞ്ഞപ്പോള്‍

കൊഴിയാന്‍ കൊതിച്ചല്ലോ? (കവി)

ഞാന്‍ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൻ

നിറമുള്ള ലോകം

കണ്തുറന്നൊരുമാത്ര-

കണ്ടറിഞ്ഞപ്പോള്‍,

വിടരാതിരുന്നെങ്കില്‍

എന്‍ സ്വപ്നമെന്നും

നിറമുള്ള കനവായെന്‍

മനസ്സിന്റെയകതാരില്‍

ജീവിതാന്ത്യം വരെ

കാത്തു വച്ചേനേ… (പൂവ്)

 

 

 

ഓഗസ്റ്റ്‌ 5, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

2017-08-08-FB-Satus-of-post-500+likes-on-shares

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.