കേരളോത്സവം – മയ്യില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കബഡി – ജേതാക്കൾ…
(വേളം പൊതുജന വായനശാല).

റിലേ 4x100m- രണ്ടാം സ്ഥാനം…
അക്ഷയ് മോഹൻ,
അമൽ കെ,
വൈശാഖ് സി.സി,
യദു കൃഷ്ണൻ കെ.കെ.
(വേളം പൊതുജന വായനശാല).

100 മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരം – മൂന്നാം സ്ഥാനം…

200 മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരം – മൂന്നാം സ്ഥാനം…
*അമൽ കെ* 👏

5000 മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരം – ഒന്നാം സ്ഥാനം…
*അക്ഷയ് മോഹൻ*

കേരളോത്സവം – മയ്യിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്…
ലളിതഗാനം മൂന്നാം സ്ഥാനം…
നമിത എം…

മോണോആക്ട് വേദിയിലെ ‘മേഘഭാവങ്ങൾ’…

കേരളോത്സവം – മയ്യിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്…

 

മോണോആക്ട് – ഒന്നാം സ്ഥാനം…
മേഘ (അമ്മു) 

കേരളോത്സവം – മയ്യിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്…
ക്ലേ മോഡലിംഗ് – ഒന്നാം സ്ഥാനം…

ഗോകുൽ നാഥ്‌ ടി

ലളിതഗാനം ഒന്നാം സ്ഥാനം…
പ്രത്യാശ ദിജേഷ് (വേളം പൊതുജന വായനശാല).

കവിതാരചന, ചിത്രരചന

 

ഒന്നാം സ്ഥാനം

 

പ്രീതി.കെ.പി.

(വേളം പൊതുജന വായനശാല).

2017-09-24-Keralothsavam (1)

2017-09-24-Keralothsavam (2)

2017-09-24-Keralothsavam (3)

2017-09-24-Keralothsavam (4)

2017-09-24-Keralothsavam (5)

2017-10-01-Keralothsavam (1)

2017-10-01-Keralothsavam (2)

2017-10-01-Keralothsavam (3)

2017-10-01-Keralothsavam (4)

2017-10-01-Keralothsavam (5)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.