കണ്ടക്കൈ എ.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍

വായനാവാരം – കണ്ടക്കൈ എ.എല്‍.പി കുട്ടികള്‍ വായനശാല സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു…

മുഴുവന്‍ ചിത്രങ്ങളും കാണാന്‍ – https://flic.kr/s/aHskY5C6Xz

 

 

2017-06-20-Visit-of-Krishnavilasam-ALP (34)
2017-06-23-Visit-of-Kandakkai-ALP (30)

2017-06-23-Visit-of-Kandakkai-ALP (9)

2017-06-23-Visit-of-Kandakkai-ALP (6)

2017-06-23-Visit-of-Kandakkai-ALP (27)

2017-06-23-Visit-of-Kandakkai-ALP (25)

2017-06-23-Visit-of-Kandakkai-ALP (15)

2017-06-23-Visit-of-Kandakkai-ALP (13)

2017-06-23-Visit-of-Kandakkai-ALP (31)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.