കളിയരങ്ങ് – കളിയും കാര്യവും…

കളികളും കാര്യങ്ങളുമായി ‘കളിയരങ്’… പഠന ക്യാമ്പ്…
ഒക്ടോബർ 8 (ഞായർ) വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ.

നന്ദി, ശ്രീ.ബാബുരാജ് മലപ്പട്ടം.

https://flic.kr/s/aHsm5LVKpy

2017-10-08-Balavedi-kaliyarang

 

2017-10-08-Balavedi-kaliyarang (0)

2017-10-08-Balavedi-kaliyarang (8)

2017-10-08-Balavedi-kaliyarang (1)

2017-10-08-Balavedi-kaliyarang (1)

2017-10-08-Balavedi-kaliyarang (3)

2017-10-08-Balavedi-kaliyarang (4)

2017-10-08-Balavedi-kaliyarang (5)

2017-10-08-Balavedi-kaliyarang (6)

2017-10-08-Balavedi-kaliyarang (7)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.