വയോജനവേദിയുടെ ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്

​ആരോഗ്യം അയുർവേദത്തിലൂടെ…

ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്…

ഡോ: ഇ. വി. സുധീർ (കണ്ടക്കൈ ആയുർവേദ ആശുപത്രി)

ഫെബ്രുവരി 26, ഞായർ – വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക്…

2017-02-28-Arogya-bodhavathkarana-class

IMG-20170216-WA0221

IMG-20170226-WA0103
IMG-20170226-WA0100
IMG-20170226-WA0099
IMG-20170226-WA0102
IMG-20170226-WA0101
IMG-20170226-WA0104
IMG-20170226-WA0098

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.