ഗ്രാമസമൃദ്ധി – ശില്പശാല

വേളത്തേയും, സമീപപ്രദേശങ്ങളിലേയും മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ‘ഗ്രാമസമൃദ്ധി’ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രാമചന്ത തുടങ്ങുന്നു.

‘ഗ്രാമസമൃദ്ധി ശില്പശാല 2017ഏപ്രിൽ 8  ന്

 

IMG-20170406-WA0000

ശില്പശാല വാർത്തകൾ

ശില്പശാല വാർത്തകൾ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.