ഇ-റീഡിങ് സെന്റർ, മിനി തീയേറ്റർ – ഉത്ഘാടനം

ഇ-റീഡിങ് സെന്റർ, മിനി തീയേറ്റർ എന്നിവയുടെ ഉത്ഘാടനം…
അഡ്വ: അപ്പുക്കുട്ടൻ, ശ്രീ. പി.കെ.ബൈജു.
വായനയുടെ പുതുലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം…

2017-08-19-e-reading-mini-theater (1)

2017-08-19-e-reading-mini-theater-NEWS

2017-08-19-e-reading-mini-theater (2)

2017-08-19-e-reading-mini-theater (3)

2017-08-19-e-reading-mini-theater (4)

2017-08-19-e-reading-mini-theater (7)

2017-08-19-e-reading-mini-theater (8)

2017-08-19-e-reading-mini-theater (9)

 

2017-08-19-e-reading-mini-theater (10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.