വരയും ചിരിയും… കാർട്ടൂൺ പരിചയം

വരയും ചിരിയും…
നമ്മെ എന്നും രസിപ്പിച്ച കാർട്ടൂണുകൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ… നമ്മളെത്തന്നെ വരച്ച്…

യുവജന കലാസമിതി ഒരുക്കുന്ന കാർട്ടൂൺപരിചയം 29ന് (വെള്ളിയാഴ്ച്ച) വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക്.

വരയും ചിരിയും ചിന്തകളുമായി വ്യത്യസ്തമായൊരു സായാഹ്നം….

കാർട്ടൂണുകൾ വരച്ച് ചിരിയും ചിന്തകളുമായി രസമുള്ള അനുഭവം സമ്മാനിച്ച ശ്രീ. സുരേന്ദ്രൻ വാരച്ചാലിന് നന്ദി…

2017-12-29-Kalasamithy-Cartoon (1)

2017-12-29-Kalasamithy-Cartoon (2)

2017-12-29-Kalasamithy-Cartoon (15)

2017-12-29-Kalasamithy-Cartoon (13)

2017-12-29-Kalasamithy-Cartoon (12)

2017-12-29-Kalasamithy-Cartoon (11)

2017-12-29-Kalasamithy-Cartoon (10)

2017-12-29-Kalasamithy-Cartoon (9)

2017-12-29-Kalasamithy-Cartoon (8)

2017-12-29-Kalasamithy-Cartoon (7)

2017-12-29-Kalasamithy-Cartoon (6)

 

 

 

 

 

2017-12-29-Kalasamithy-Cartoon (16)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.