കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് ക്ലാസ്

കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് & മോട്ടിവേഷന്‍ ക്ലാസ്

ശ്രീ. പി. ഒ. മുരളീധരന്‍ (ജില്ലാ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം)

2017-07-09-Career-guidance (1)

2017-07-08-2017-07-10-Career-guidance

2017-07-10-Career-guidance

2017-07-09-Career-guidance (4)

2017-07-09-Career-guidance (3)

2017-07-09-Career-guidance (2)

2017-07-09-Career-guidance (6)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.