വരയും ചിരിയും… കാർട്ടൂൺ പരിചയം

വരയും ചിരിയും… നമ്മെ എന്നും രസിപ്പിച്ച കാർട്ടൂണുകൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ… നമ്മളെത്തന്നെ വരച്ച്… യുവജന കലാസമിതി ഒരുക്കുന്ന കാർട്ടൂൺപരിചയം 29ന് (വെള്ളിയാഴ്ച്ച) വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക്. വരയും ചിരിയും ചിന്തകളുമായി വ്യത്യസ്തമായൊരു സായാഹ്നം…. കാർട്ടൂണുകൾ വരച്ച് ചിരിയും ചിന്തകളുമായി രസമുള്ള അനുഭവം സമ്മാനിച്ച ശ്രീ. സുരേന്ദ്രൻ വാരച്ചാലിന് നന്ദി…            

Read more