സാംസ്കാരിക സംഗമം

സാംസ്കാരിക സംഗമം… CPIM മയ്യിൽ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി നവംബർ 18ന് സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക സംഗമം, പ്രഭാഷണങ്ങളും, കവിയരങ്ങും, നാടൻ പാട്ടുകളുമായി ആവേശഭരിതമായ സായാഹ്നമായി.

Read more