ഗ്രാമസമൃദ്ധി – ശില്പശാല

വേളത്തേയും, സമീപപ്രദേശങ്ങളിലേയും മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും…

Read more

മിനി തീയേറ്റർ – സഹായങ്ങൾ കൈമാറ്റം

നാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ തുടക്കത്തിന് വിത്തുപാകിയ, നിർലോഭം സഹായവുമായി വന്ന സേവന സ്വയംസഹായസംഘം, മൈത്രി സ്വയംസഹായസംഘം, യു.എ.ഇ വേളം കൂട്ടായ്മ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

Read more