ജനറൽ ബോഡി യോഗം

2017 ജനുവരി 2ന് വായനശാലയിൽ വച്ച് നടന്നു.
പുതിയ ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിച്ചു.

പ്രവർത്തക സമിതി 2016-2019. Working committee

പ്രസിഡണ്ട്: കെ. മനോഹരൻ

വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്: കെ. ബിജു.

സിക്രട്ടറി: സി.സി. രാമചന്ദ്രൻ.

ജോ. സെക്രട്ടറി: ടി.വി. ഗണേശൻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.