വനിതാസംഗമം

വനിതാവേദി, വേളം പൊതുജന വായനശാല.

വനിതാസംഗമം

2൦16 ജൂണ്‍ ൦7 വൈകു: 3 മണി

ക്ലാസ്:

‘പൂന്തോട്ട-പച്ചക്കറി കൃഷി’

ശ്രീമതി ഷഹനാസ് കെ.എം.പി.

(ഫാം മാനേജര്‍, കൃഷി വിജ്ഞാന്‍ കേന്ദ്രം, കണ്ണൂര്‍.)

2016-06-07-Vanitha-samgamam (7)

2016-06-07-Vanitha-samgamam (6)

2016-06-07-Vanitha-samgamam (5)

2016-06-07-Vanitha-samgamam (4)

2016-06-07-Vanitha-samgamam (3)

2016-06-07-Vanitha-samgamam (2)

2016-06-07-Vanitha-samgamam (8)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.