യു. പത്മനാഭന്‍ അനുസ്മരണം

★ ആഗസ്ത് 19ന് യു. പത്മനാഭൻ അനുസ്മരണവും, കെട്ടിട നാമകരണവും.

★ മികച്ച ഗ്രന്ഥശാലകൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കുമുള്ള അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം.

2016-08-19-UP

2016-09-10-14-UP(2)

2016-09-10-14-UP(10)

2016-09-10-14-UP(9)

2016-09-10-14-UP(8)

2016-09-10-14-UP(7)

2016-09-10-14-UP(6)

2016-09-10-14-UP(5)

2016-09-10-14-UP(4)

2016-09-10-14-UP(3)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.