യു. കുഞ്ഞാന്‍കുട്ടി നായര്‍ അനുസ്മരണവും, നല്ല വായനക്കാര്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ്‌ വിതരണം

യു. കുഞ്ഞാന്‍കുട്ടി നായര്‍ അനുസ്മരണവും, നല്ല വായനക്കാര്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ്‌ വിതരണവും.

ആഗുസ്റ്റ് 18.

ശ്രീ.എം.വി. ജയരാജന്‍

ശ്രീ. എം.സി. ശ്രീധരന്‍

ശ്രീ. ടി. കെ. ഹരീന്ദ്രന്‍.

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (14)

 

 

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (21)

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (20)

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (19)

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (18)

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (17)

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (15)

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (12)

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (11)

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (8)

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (7)

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (5)

 

 

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (10)

2016-08-18_UK_AWARD

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.